De dienst “Digitalepoli.nl” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Re:publik BV. Aan het gebruik van Digitalepoli.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Digitalepoli.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Re:publik BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Op Digitalepoli.nl kunt u via internet communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en/of ziekte. Digitalepoli.nl faciliteert de infrastructuur. Digitalepoli.nl reguleert de communicatie of informatie niet inhoudelijk. Omdat Digitalepoli.nl een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft Digitalepoli.nl geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie die via Digitalepoli.nl uitgewisseld wordt. Digitalepoli.nl is daarom niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud die zij beschikbaar stellen.
1.2. Om Digitalepoli.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert Re:publik BV of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Re:publik BV mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Re:publik BV heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Digitalepoli.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Re:publik BV voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die u via Digitalepoli.nl verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en uw gebruik ervan, alsook de keuzes die u op basis van de inhoud op Digitalepoli.nl maakt.
2.2. Het is verboden Digitalepoli.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.3 In het bijzonder is het verboden op Digitalepoli.nl profielen aan te maken onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een beheerder/moderator van Digitalepoli.nl.
2.4. Daarnaast is het verboden bij Digitalepoli.nl: 

 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • informatie te plaatsen die op onwaarheden is gebaseerd of misleidend is;
 • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
 • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
 • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • in strijd is met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Digitalepoli.nl en/of de computersystemen van Digitalepoli.nl te omzeilen;
 • op enigerlei wijze het gebruik van andere gebruikers van Digitalepoli.nl beperkt of remt;
 • voor commerciële doeleinden in te zetten;
 • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.5. Indien Re:publik BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Re:publik BV zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.6. Indien naar het oordeel van Re:publik BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Re:publik BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Re:publik BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Re:publik BV is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.7. Re:publik BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Re:publik BV gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.8. Re:publik BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Re:publik BV van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Re:publik BV spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Re:publik BV onderhoudt Digitalepoli.nl actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Re:publik BV dit in de nachtelijke uren (tussen 22:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Re:publik BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Digitalepoli.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Re:publik BV zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Digitalepoli.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Re:publik BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Re:publik BV, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Re:publik BV heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Re:publik BV besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
4.5. Indien u informatie stuurt naar Re:publik BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. Re:publik BV zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Digitalepoli.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Re:publik BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Re:publik BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Bij Gebruik van Digitalepoli.nl of bij kennisname van Inhoud via Digitalepoli.nl verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van gebruik van Digitalepoli.nl verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven. Publicatie van Inhoud verkregen via Digitalepoli.nl is alleen toegestaan met toestemming van de Gebruiker die de betreffende Inhoud geplaatst heeft.

Artikel 6. Vergoeding voor de dienst

6.1. Digitalepoli.nl wordt u als eindgebruiker geheel gratis aangeboden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Re:publik BV is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de dienst inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie op de dienst.
7.2. Re:publik BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Digitalepoli.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
7.3. Re:publik BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die Re:publik BV verricht en/of het gebruik door gebruiker van de dienst.
7.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Re:publik BV meldt.
7.5. In geval van overmacht is Re:publik BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.  
8.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen.  
8.3. Re:publik BV kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 9. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

9.1. Re:publik BV mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
9.2. Re:publik BV zal de wijzigingen of aanvullingen aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Digitalepoli.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Re:publik BV gevestigd is.
10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Re:publik BV wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.6. Re:publik BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Digitalepoli.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
10.7 In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist Re:publik BV.